انگاره روستای دوستدار محیط زیست

Ecofriendly Village Concept انگاره روستای دوستدار محیط زیست تدوین: کمیته روستای دوستدار محیط زیست شبکه محیط زیست خانه سمن های استان مرکزی ۱۳۹۴ روستای دوستدار محیط زیست: روستاهای دوستدار محیط زیست جوامع هدفی هستند،با این مقصود که به جوامع اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پایدارتر تبدیل شوند. این روستاها جوامعیمعمولاٌبا جمعیتیبین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر انتخاب […]