سه شنبه, 09 26th

Last updateD, d M Y ga

رویکرد فرهنگی و جامعه شناختی با ارتقاء بهداشت محیط اجتماعی و زیستی شهراراک

نوشته شده : توسط دکتر فرهاد امام جمعه

مقدمه(وبیان مساله)

طبق گزارش کارشناسان ترافیک و حمل ونقل شهری اراک درسال 92-93 بیش از60 درصد آلودگی هوای شهر ناشی از وسایل نقلیه موتوری در جامعه شهری اراک است که هر روزه روند تراکمی و تزایدی را طی می کند. بعلاوه پدیده مصرف ماشین دربسیاری از رفت و آمدها با فاصله های نزدیک و نه چندان دور، در واقع جزء عادات رفتاری و فرهنگی لوکس گرای برخی مردم ساکن شهر اراک شده است. شاید بشود گفت که یکی از تفریحات رایج مردم آن است که سوار اتومبیل بشوند و دوری بزنند. بسیارمواردی نیز دیده می شود که افراد می خواهند خریدهای جزئی مانند نان و میوه و سبزی و... انجام بدهند ولی ازپیاده روی در محله و شهر اکراه دارند و سوارماشین هایشان شده و می روند سبزی بخرند و.... بنابراین مصرف گرایی رفاه طلبانه و لوکس زندگی شهری نزد بسیاری ازمردم شهر ازجهت ماشین سواری و ایجاد تراکم های بی رویه درکوچه ها و معابرشهر به وفور دیده می شود؛ ود رواقع یک مساله غیرقابل انکار فرهنگی- اجتماعی است. سوال اصلی آن که آیامی توان درانگاره های مردم ساکن شهراراک، نفوذ کرده وتا حدقابل ملاحظه و موثری بتوان این وابستگی رو به تزاید وپرعارضه زیستی – محیطی رادراقشار وگروه های فعال شهرکاهش داده وتعدیل نمود؟ تاجایی که درمردم یک میل همگرایی جهت محدودیت مختارانه در استفاده از اتومبیل به وجود آید، ومردم حالت جمعی وهماهنگی دراین خصوص پیدا نموده که بمنظورسلامت جسمانی و روحی خودشان هرچه کمتر از اتومبیل در مسیر های کوچک و محدود شهراستفاده کنند.

ایجاداین باور درمردم شهراراک ازدیدگاه جامعه شناسی ،کارساده ای نیست ومراحل اجرایی وهمکاری گسترده ای راطلب می کند. پیگیری این مراحل اگربا بینش وروش علمی باشد می توان  تحصیل نتیجه موفق و مورد نیاز جهت ایجاد فضای سالم و مناسب برای ادامه حیات مردم ازلحاظ زیستی و روحی و بهداشت اجتماعی را موردمهندسی وپیش بینی قرارداد. با این مقدمه وبیان مساله اساسی که مطرح گردید در این متن مختصر قصدآن راداریم که فضای علمی و مطالعه بیشتری را به منظور رویکرد فرهنگی و توسعه اجتماعی و زندگی سالم مردم شهراراک فراهم نماییم باشدکه زمینه مناسب وغنی سازی شده ای درجهت افزایش بهداشت وتوسعه اجتماعی شهراراک فراهم گردد. دراین خصوص بهره برداری ازعلومی مانند جامعه شناسی در بررسی مسائل اجتماعی شهرهای امروزی، امری است که جا افتاده و به شدت موردنیاز می باشد. زیراهمانطورکه اشاره نمودیم ایجادباورهای جدید درتقابل با عادات وهنجارهای اجتماعی معمول مردم کاربسیار دشواری است. مردم برغم ارزشهای مشترک گاه درگیرهنجارهای نامتقارن و متضادمی شوند. ازاین رو از یکسو اعتبار ارزشها مورد شبهه و عدم اصالت کارکردی قرارمی گیرد؛ و از سوی دیگر بسیاری از اشخاص در اقشار متفاوت جامعه و در ارتباط متقابل باهم گرایش های ناهماهنگ و بحران زای فراوانی پیدامی کنند. چنانکه هر عضوی در شهر از الگوهای ذهنی و خرده فرهنگ گاه نابسامان غیرمحلی و قومی و شغلی و... برخورداراست. از این رو عملکرد این فرایند بیان شده، پیامدها و عوارض نگران کننده ای برعدم انسجام اجتماعی و همگرایی و بسیج عمومی مردم درجهت توسعه و عمران زیستی و... می گذارد.

جامعه شناسی، علمی است که می کوشد قواعد تحلیل بسیاری از روابط و رفتارهای هماهنگ و ناهماهنگ مردم را پیدا نموده و مورد تحلیل و بررسی قرار بدهد. جامعه شناسی می تواند ایده ها و روشهای ارزنده ای جهت بازسازی جامعه و حل برخی از آسیب ها و مسائل آزار دهنده ارائه دهد؛ و موجبات تحول درذهن عامی، وکلی نگر وکلیشه ای بسیاری ازکارگزاران و مدعیان غیرحرفه ای را فراهم سازد. بنابراین جا دارد بسیاری ازکارگزاران و مدیران مدعی و غیرحرفه ای توجه مطالعاتی عمیق و دقیقی نسبت به مباحث و نظریات جامعه شناسی داشته باشند و توشه های این دانش تخصصی را پیشه ی کار و نگرش خود بسازند.

جهت دانلود کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

نظرسنجی

فعالیت موسسه زیست محیطی کیمیای سبز را چگونه ارزیابی میکنید؟

آمار بازدید از سایت