ارائه آموزش های عمومی و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت پسماند- تفکیک و کاهش مصرف به مناسبت روز زمین پاک

روز زمین پاک گرامی باد روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین همکاری و حضور اعضای موسسه کیمیای سبز مرکزی در غرفه های سازمان مدیریت پسماند شهری در ارائه آموزش های عمومی و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت پسماند- تفکیک و کاهش مصرف به مدت ۳ روز       […]