حضور موسسه کیمیای سبز مرکزی در طرح کشوری جنگلانه همزمان در سراسر کشور در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۶

جنگلانه مشارکتی خودجوش هست که در دهه تنوع زیستی با همکاری سازمان های غیردولتی و مردم نهاد با هدف تازه نگه داشتن عرصه های جنگلی و مرتعی در سراسر کشور شناخت و حمایت از گونه های گیاهای در معرض خطر  اشنایی با روش کاشت آنها معرفی جایگاه واقعی و نقش مردم به خصوص جوامع محلی […]